Các chứng nhận chất lượng và thương hiệu
Logo "Yến Sào Nha Trang" đã được Cục Bản Quyền Tác Giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả thuộc Công ty TNHH Yến Sào Nha Trang. Ngoài ra, Công ty Yến Sào Nha Trang đã được cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” và giấy xác nhận “Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”
Logo "Yến Sào Nha Trang" đã được Cục Bản Quyền Tác Giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả thuộc Công ty TNHH Yến Sào Nha Trang. Ngoài ra, Công ty Yến Sào Nha Trang đã được cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” và giấy xác nhận “Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”


Công ty Yến Sào Nha Trang được Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thực phẩm Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”

Công ty Yến Sào Nha Trang được Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Khánh Hòa cấp giấy xác nhận “Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”Video về "Yến Sào Nha Trang" đã được Cục Bản Quyền Tác Giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả thuộc Công ty TNHH Yến Sào Nha Trang

Yến Sào Nha Trang